Location:

网站首页 > PRODUCTS > bamboo yarn

bamboo yarn

Ne 6s - Ne 60s, undyed cone yarn


Fiber content:

100% bamboo yarn 

Bamboo / cotton yarn 

Bamboo / viscose yarn 

Bamboo / silk yarn 

Bamboo / polyester yarn